دبستان غیردولتی پسران ایران زمین اداره آموزش و پرورش اصفهان

کیلینک سلامت

توصیه‌های کرونایی به دانش‌آموزان

⭕️خوراکی خودرابه دیگران تعارف نکنید
⭕️ممنوعیت دست دادن وبغل کردن دوستان ومعلمان
⭕️شستن مرتب دست‌هاباصابون به مدت ۲۰ثانیه
⭕️حفظ فاصله ۲ متری بادیگردانش آموزان
⭕️ممنوعیت خرید از بوفه مدارس
⭕️استفاده ازماسک
⭕️مصرف غذا دربسته‌بندی مناسب
⭕️به همراه داشتن محلول ضدعفونی
⭕️نگهداری لباس مدرسه درمحل جداگانه درخانه
⭕️شستن هفتگی وجداگانه لباس‌های مدرسه